Handelsbetingelser for KIBO Sikring A/S

KIBO Sikring A/S
Energivej 1
6933 Kibæk
TLF: +4570107077
CVR: 67382110
 

Handelsbetingelser Version 2020:1 gældende fra den 10. februar 2020.

Indledende bestemmelser

1. Anvendelsesområde

1.     KIBO A/S’ (herefter ”KIBO") Almindelige betingelser og Vilkår – Erhverv, gælder for levering af produkter og services til kunder fra og med den ovennævnte dato og erstatter de tidligere af KIBO offentliggjorte salgsbetingelser.

2.     Særlige bestemmelser for levering af henholdsvis produkter og services findes nedenfor. Ydermere findes der et sæt generelle bestemmelser i særskilte afsnit nedenfor, som gælder for alle leverancer.

3.     Disse Almindelige betingelser og Vilkår finder altid anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt.

4.     Hvis du handler som forbruger gælder i stedet KIBOs Almindelige betingelser og Vilkår – Forbruger.

Særlige bestemmelser for levering af produkter

2. Produktinformation

1.     Varerne som præsenteres på KIBOs hjemmesider udgør KIBOs almindelige sortiment. Hvis der er forskelle mellem vilkår, produktinformation eller priser, som angives på KIBOs hjemmeside og i øvrige publikationer/udgivelser, er det altid informationen på KIBOs hjemmeside som gælder.

3. Priser og Fragt

1.     De aktuelle priser på produkter kan findes på KIBOs hjemmeside, som opdateres i realtid. Priserne er angivet i DKK/EUR og er eksklusive moms. Der tillægges ekstra omkostninger ved forsendelse. KIBO forbeholder sig retten til at ændre priserne uden forudgående varsel. De på hjemmesiden angivne priser gælder altid, medmindre andet er aftalt.

 

4. Betalingsvilkår og sikkerhed

1.     Betaling kan ske ved Kreditkort eller pr. faktura. Fakturering sker først efter en særskilt kreditvurdering. betingelser for anvendelse af kreditkort findes på www.kiboshop.dk/betalingsmuligheder. Betaling kan også ske gennem finansiering via partner.

2.     Fakturaer skal betales således, at fakturabeløbet er tilgængeligt på KIBOs bankkonto senest ti (10) dage fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling forbeholder KIBOs sig retten til at opkræve morarenter samt betaling af rykkerbreve og opkrævningsgebyr i henhold til gældende lovgivning.

3.     KIBO opkræver et faktureringsgebyr pr. faktura, hvis kunden anmoder om papirfaktura. Ved fejl i en faktura, fra KIBOs side, skal kunden reklamere over dette senest på forfaldsdatoen. Hvis reklamation ikke er foretaget i tide, kan fejlen ikke gøres gældende overfor KIBO.

4.     KIBO forbeholder sig ejendomsretten til produkter, indtil fuld og endelig betaling er sket.

5.     Hvis der foreligger rimelig tvivl om kundens evne til at betale, er KIBO berettiget til at reducere kredittid, kræve betaling på forhånd eller kræve sikkerhed for fremtidige leverancer.

6.    Læs mere om vores forskellige betalingsalternativer.

 

5. Betaling og ordrebekræftelse

1.     Ved at gennemføre en handel hos KIBO accepterer kunden disse Almindelige betingelser og Vilkår. Ved at acceptere disse vilkår forpligtiger kunden sig til at efterkomme disse i deres helhed.

2.     Ved ordreafgivelse sendes en modtagelseskvittering med overskriften ”Ordrebekræftelse” via e-mail. Denne modtagelseskvittering udgør informationen om indholdet af ordren. Samtidig med at ordren ekspederes fra KIBOs lager, modtager kunden via e-mail en ordrebekræftelse med overskriften ”Din ordre er nu afsendt”. Der indgås en bindende aftale mellem kunden og KIBO ved afsendelsen af ordrebekræftelsen til kunden; ordren er dog bindende for kunden når ordreafgivelsen er gennemført.

6. Leverance

1.     Levering sker med en af KIBO hyret transportør eller kurertjeneste med følgende leveringsbetingelser: Ab fabrik. Risikoen for levering overgår til kunden, når produktet overlades til transportøren.

2.     KIBO bærer ikke noget ansvar for forsinket levering, uanset om forsinkelsen skyldes forsinkelse hos leverandøren, forsinkelse eller restordrenotits hos producenten eller andre forhold.

 

7. Tilbagelevering

1.     Under de nedenfor angivne forudsætninger, accepterer KIBO tilbagelevering af et produkt fra vores almindelige sortiment inden for otte (8) dage fra faktureringsdatoen. Produktet skal ved tilbagelevering være uanvendt og returneret i ubrudt emballage, i ren og pæn stand og uden skader og slag.

2.     Kunden betaler fragtudgiften og andre eventuelle tilbageleveringsudgifter i forbindelse med returneringen. Fragtudgiften og andre eventuelle tilbageleveringsudgifter vil enten blive modregnet i eventuelle tilgodehavende hos KIBO, eller blive faktureret separat.

3.     Såfremt kunden ønsker at tilbagelevere et produkt, skal kunden kontakte KIBO, og derigennem oprette en anmodning. Bemærk, at modtagelse af et sagsnummer eller en returlabel ikke betyder, at KIBO har godkendt tilbageleveringen. Kunden skal returnere produktet til KIBO sammen med en kopi af ordresedlen og oplysning om sagsnummer. Såfremt KIBO godkender en tilbagelevering, skal denne være KIBO i hænde senest fjorten (14) dage efter, at kunden har modtaget sagsnummeret. Fragten skal være betalt, og produktet skal være godt pakket ind i en godkendt ydre emballage. Kunden hæfter for tab eller skader af produktet under transporten.

4.     Tilbageleveringer, som ikke kan godkendes, returneres til kunden på kundens regning. Godkendte tilbageleveringer krediteres til kunden med fradrag af eventuelle tilbageleveringsudgifter. Godkendelse af tilbageleveringer skal ske med forbehold for, at kunden opfylder ovenstående forpligtelser.

5.     Ordrer på skaffevarer kan ikke annulleres eller returneres medmindre varen er væsentligt behæftet med mangler. Skaffevarer, som ikke kan annulleres eller returneres, vil være markeret i produktinformationen, og denne markering fremgår også af ordrebekræftelsen.

8. Skader under transport

1.     Ved modtagelsen skal kunden kontrollere de leverede produkter. Transportskader skal anmeldes på dagen for modtagelsen af leverancen både til transportøren og til KIBO. Der skal reklameres over skjulte transportskader, som ikke opdages, eller som ikke kunne opdages ved modtagelsen af leverancen, så snart det er muligt og under alle omstændigheder senest en uge fra modtagelsen af leverancen. Reklamerer kunden ikke inden for de angivne tidsfrister, mister kunden sin ret til at gøre krav gældende overfor transportøren og/eller KIBO.

 

9. Reklamation

1.     Kunden skal kontrollere varen ved modtagelsen/ leveringen. For at kunne påberåbe sig, at en vare/leverance er mangelfuld, skal kunden straks efter, at denne har opdaget manglen, reklamere herom til KIBO, dog senest ti (10) dage fra fakturadato. Varen skal returneres på den måde, som er angivet ovenfor. (i afsnit 7. ”Tilbagelevering”)

2.     Ved reklamation skal kunden kontakte KIBO og derigennem oprette en anmodning. Bemærk, at modtagelse af et sagsnummer ikke betyder, at KIBO har godkendt reklamationen. Sagsnummeret er gyldigt i fjorten (14) dage. Produktet skal returneres og være KIBO i hænde inden udløbet af disse fjorten (14) dage. Ved returnering af produktet skal returneringsomkostninger til KIBO være betalt. Ordrenummeret, faktura, gyldigt sagsnummer samt en detaljeret beskrivelse af manglen ved produktet skal sendes sammen med produktet. Hvis reklamationen ikke er foretaget korrekt, er KIBO berettiget til at returnere produktet til kunden og opkræve betaling for fragtomkostningerne hertil. Returnering skal foregå godt emballeret og i godkendte emballager (f. eks brun bølgepap). Kunden hæfter for tab eller skader af produktet under transporten. Ved transportskader på grund af defekt eller mangelfuld emballage vil varen blive returneret til kunden uden afhjælpning af den oprindelige mangel. KIBO forbeholder sig retten til at kontrollere det returnerede produkt og til at afkræve en testafgift, hvis det viser sig, at produktet fungerer korrekt, og at reklamationen derfor ikke kan accepteres.

 

10. Garanti

1.     Garantier på produkter udstedes af de respektive producenter. KIBO udsteder ingen yderligere garantier ud over de respektive producenters garantibetingelser.

 

11. Ansvar

1.     Hvis der foreligger en mangel, som KIBO er ansvarlig for, forpligter KIBO sig til, efter eget valg, at afhjælpe manglen enten ved reparation, ombytning eller tilbagebetaling af købsprisen. KIBO har ret til at henvise kunden direkte til producenten eller til producentens udpegede servicecenter for udbedring af mangler. Yderligere garantirettigheder kan følge af de respektive producenters garantier, som er målrettet til en slutbruger. Disse yderligere garantirettigheder er KIBO uvedkommende.

2.     KIBO er ikke ansvarlig for produkters kompatibilitet med andre produkter i KIBOs sortiment eller for kompatibilitet med kundens nuværende produkter, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af KIBO eller følger af produktinformation fra KIBO.

3.     KIBOs ansvar for mangler i produktet er begrænset til det, som er angivet ovenfor, og kunden kan ikke gøre yderligere krav gældende mod KIBO i tilfælde af mangler. KIBO er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, såsom tab af produktion, tab af fortjeneste eller andre skader som følge af, at det er umuligt eller svært at bruge computere, software eller anden information, eller for tab af data. KIBOs samlede ansvar er under alle omstændigheder begrænset til det samlede fakturabeløb for produktet.

4.     KIBOs samlede ansvar overfor kunden (inklusive ansvar for handlinger eller undladelser af KIBOs ansatte, repræsentanter eller underleverandører og inklusive prisnedsættelser, omlevering eller lignende) i henhold til nærværende Aftale er begrænset til den pris, der er betalt for de relevante Produkter i henhold til nærværende Aftale i løbet af de seneste 12 måneder.

12. Teknisk support

1.     For teknisk support og brugersupport er KIBO berettiget til at henvise kunden til de respektive producenter samt eventuelt til betalingssupport hos tredjemand. Bemærk venligst, at support for nogle producenter kan være på engelsk, og at support i nogle tilfælde kun ydes via e-mail og hjemmesider.

 

13. Særskilte vilkår for software

1.     Al software, som er tilgængelig at hente på KIBOs hjemmeside, er ophavsretligt beskyttede værker fra de respektive producenter.

2.     Ved køb af brugsrettigheder og/eller licens til softwaren gælder de respektive producenters eller licensgiveres vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser kan ledsage softwaren eller være inkluderet i softwaren.

3.     På baggrund af ovenstående påtager KIBO sig intet ansvar i forhold til salg af software, herunder men ikke begrænset til formålsegnethed eller immaterielle rettigheder.

 

14. Særligt om cloud-tjenester

1.     Ved køb af cloud-tjenester henviser KIBO sine kunder til de respektive cloud-rettighedsejere, online abonnementsaftaler, eller de respektive rettighedshaveres betingelser og vilkår for specifikt bestilte varer eller services.

 

Særlige bestemmelser for levering af services

15. Omfang og gennemførelse

1.     KIBO vil udføre den aftalte ydelse (herefter ”Tjenesten”) på et fagligt højt niveau og anvende kvalificerede personer til formålet.

2.     KIBO kan engagere underleverandører til at udføre Tjenesten. Hvis KIBO anvender en underleverandør, er KIBO ansvarlig både for sit eget og for underleverandørens arbejde.

3.     Kunden skal give KIBO adgang til al information og dokumentation, som er nødvendig for, at KIBO kan udføre og levere Tjenesten i overensstemmelse med aftalen. Såfremt Tjenesten skal udføres i kundens egne lokaler, skal KIBO have adgang til lokalerne i det omfang, det kræves for at kunne udføre Tjenesten.

 

16. Vederlag m.m.

1.     KIBO er berettiget til vederlag i henhold til KIBOs til enhver tid gældende prisliste. Hvis parterne har aftalt en anden pris, end den som er angivet i den til enhver tid gældende prisliste, har KIBO ret til, en gang pr. kalenderår, at justere allerede aftalte priser i overensstemmelse med ændringer i lønomkostningsindekset (LCI).

2.     KIBOs vederlag opgøres eksklusive moms og andre gældende skatter og afgifter, som kan henføres til Tjenesten.

3.     KIBOs vederlag opgøres eksklusive moms og andre gældende skatter og afgifter, som kan henføres til Tjenesten.

4.     KIBO er berettiget til betaling af udgifter i henhold til det, som aftales mellem parterne.

5.     KIBO udfører Tjenesten indenfor normal arbejdstid i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. KIBO er berettiget til betaling for arbejde udført uden for normal arbejdstid i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

17. Betaling og sikkerhed

1.     Betaling sker ved faktura efter særskilt kreditvurdering. Betaling kan også ske ved finansiering via partner.

2.     Fakturaer skal betales således, at fakturabeløbet er tilgængeligt på KIBOs bankkonto senest ti (10) dage fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling forbeholder KIBOs sig retten til at opkræve morarenter, samt betaling af rykkerbreve og opkrævningsgebyr i henhold til gældende lovgivning. KIBO opkræver et faktureringsgebyr pr. faktura, hvis kunden anmoder om papirfaktura. Fejl i en faktura fra KIBOs side skal reklameres senest på forfaldsdatoen. Hvis reklamation ikke er foretaget i tide, kan fejlen ikke gøres gældende mod KIBO.

3.     Hvis der foreligger rimelig tvivl om kundens evne til at betale, er KIBO berettiget til at reducere kredittid, kræve betaling på forhånd eller kræve sikkerhed for betaling af Tjenesten.

18. Bestilling og ordrebekræftelse

1.     Ved at bestille en Tjeneste accepterer kunden disse Almindelige betingelser og Vilkår. Ved at acceptere disse vilkår accepterer kunden samtidig at følge disse Almindelige betingelser og Vilkår i fuldt omfang.

2.     Der indgås en bindende kontrakt med KIBO ved afsendelse af en ordrebekræftelse til kunden.

19. Ansvar

1.     Såfremt Tjenesten er mangelfuld, og KIBO er ansvarlig herfor, forpligter KIBO sig til, efter eget valg, at afhjælpe manglen ved reparation eller omlevering, forudsat at reklamationen er foretaget i overensstemmelse med, hvad der er angivet i disse Almindelige betingelser og Vilkår. Såfremt KIBO vælger ikke at afhjælpe manglen eller omlevere, er kunden berettiget til et rimeligt afslag i prisen i forhold til det udførte arbejde/den leverede Tjeneste.

2.     KIBO er ikke ansvarlig for mangler, som kan henføres til hardware, software eller andet udstyr, der ikke er leveret af KIBO. Hvis Tjenesten består i rådgivning, er KIBOs ansvar begrænset til den rådgivning, som er givet, baseret på de oplysninger kunden har givet KIBO. KIBO er ikke ansvarlig for de beslutninger, som kunden træffer på baggrund af den leverede rådgivning.

3.     KIBOs samlede ansvar overfor kunden (inklusive ansvar for handlinger eller undladelser af KIBOs ansatte, repræsentanter eller underleverandører og inklusive prisnedsættelser, omlevering eller lignende) i henhold til nærværende Aftale er begrænset til den pris, der er betalt for den relevante Tjeneste i henhold til nærværende Aftale i løbet af de seneste 6 måneder.

4.     KIBO er under ingen omstændigheder ansvarlig for (i) indirekte tab eller følgeskader, såsom tab af produktion eller manglende fortjeneste eller andre lignende skader, eller for (ii) tab af data.

5.     Ansvarsbegrænsningerne ifølge dette afsnit gælder ikke for personskader, eller hvis der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra KIBO.

6.     Kunden er selv ansvarlig for at informere KIBO skriftligt om eventuelle ændringer i kundens it-miljø, som kunden eller tredjemand foretager, såfremt ændringerne kan påvirke Tjenesten eller funktioner, som KIBO leverer. KIBO er ikke ansvarlig for fejl, der opstår på grund af sådanne ændringer, som ikke skriftligt er meddelt KIBO.

20. Reklamation

1.     Kunden mister sin ret til at fremsætte krav, såfremt denne ikke har afgivet skriftlig reklamation uden ugrundet ophold, dog senest tre (3) måneder efter at den specifikke Tjeneste blev udført.

21. Immaterielle rettigheder

1.     Kunden opnår ejendomsretten til alle immaterielle rettigheder under udførelsen af Tjenesten, som skabes af KIBO specielt til kunden. Medmindre andet er aftalt skriftligt, får KIBO en simpel licens uden tidsbegrænsning til alle immaterielle rettigheder, som er skabt af KIBO til specielt til kunden.

2.     Kunden erhverver ingen ejendomsret over immaterielle rettigheder som er relaterede til Tjenesten, og som tilhører KIBO eller tredjemand med undtagelse af ovenstående. Kunden har ikke ret til at ændre immaterielle rettigheder tilhørende KIBO eller tredjemand. For disse immaterielle rettigheder gælder i stedet de vilkår, som indehaveren af den aktuelle immaterielle rettighed til enhver tid forbeholder sig.

3.     KIBO er forpligtet til at informere kunden om de tilfælde, hvor der, ud over hvad der er anført i aftalen, kræves yderligere licens eller rettigheder for at benytte Tjenesten.

22. Skadesløsholdelse - immaterielle rettigheder

1.     Hvis kunden tilvejebringer intellektuelle ejendomsrettigheder under aftalen, garanterer kunden, at kunden er i besiddelse af de rettigheder og godkendelser, som er nødvendige, for at den aftalte Tjeneste kan udføres.

2.     KIBO garanterer, at Tjenesten udført af KIBO og de immaterielle rettigheder, som KIBO skaber eller leverer i henhold til aftalen (med undtagelse af tredjemandstjenester eller produkter fra KIBOs underleverandører), så vidt KIBO bekendt, ikke krænker tredjemands ret.

3.     Kunden skal straks og uden ugrundet ophold skriftligt underrette KIBO vedrørende krav fra tredjemand for krænkelse af immaterielle rettigheder som følge af kundens brug af Tjenesten.

4.     Ved fremsættelse af en påstand om en krænkelse, som KIBO er ansvarlig for (dvs. ikke en krænkelse forbundet med en ændring lavet af kunden eller forbundet med produkter fra tredjemand eller tilsvarende krænkelser), har KIBO ret til, for egen regning, at overtage og føre sagen på vegne af kunden. KIBO skal derudover og for egen regning enten sikre kundens fortsatte brug af Tjenesten mens sagen føres eller udskifte den omtvistede del af Tjenesten med en nogenlunde tilsvarende tjenesteydelse eller produkt. Kunden er ikke berettiget til at anerkende ansvar eller indgå forlig eller kompromis med tredjemand med hensyn sådanne krav uden på forhånd at opnå KIBOs skriftlige samtykke, hvilket samtykke i øvrigt ikke må afvises uden begrundelse eller forsinkes unødigt.

5.     Såfremt KIBO ikke kan sikre kundens ret til en nogenlunde tilsvarende tjenesteydelse eller produkt, er begge Parter berettiget til, som eneste retsmiddel i forhold til den påståede krænkelse at opsige aftalen forbundet med produktet med øjeblikkelig virkning. KIBO påtager sig i så fald at tilbagebetale den betalte pris for tjenesten eller produktet forudsat, at Kunden tilbageleverer produktet og med Kundens brug modregnet.

6.     KIBO forpligtiger sig til at kompensere kunden for erstatningsbetalinger, som kunden pålægges at betale ved et endeligt forlig eller endelig dom for krænkelse af en tredjeparts immaterielle rettighed ved kundens brug af Tjenesten. Derudover har kunden ikke ret til anden erstatning for tab som følge af den retslige mangel i Tjenesten, som KIBO har ansvaret for.

23. Aftalers løbetid og opsigelse

1.     Aftalen træder i kraft fra tidspunktet for underskrivelsen af aftalen af begge parter (herunder bindende accept pr. e-mail fra en autoriseret virksomhedsrepræsentant). Medmindre andet er aftalt, fortsætter aftalen med en gensidig opsigelsesfrist på tre måneder. Opsigelse skal være skriftlig.

2.     Uanset ovenstående kan en part skriftligt opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt den anden part:

a.     væsentligt misligholder bestemmelserne i aftalen og en rettelse heraf, hvor en sådan er mulig, ikke er sket indenfor tredive (30) dage efter skriftlig meddelelse herom, eller

b.     er under konkurs eller i likvidation, er underlagt rekonstruktion eller på anden måde er insolvent.

3.     Kundens ret til at bruge resultaterne af Tjenesten efter opsigelse af aftalen under dette afsnit 23 kræver, at kunden har opfyldt sin betalingsforpligtelse i sin helhed.

 

Generelle bestemmelser

24. Links til tredjeparts hjemmesider

1.     Links på KIBOs hjemmeside muliggør at besøgende kan forlade KIBOs hjemmeside. De linkede hjemmesider er ikke kontrolleret af KIBO, og KIBO bærer derfor intet ansvar for indholdet på disse sites eller indholdet af links til sådanne websteder. KIBO tilbyder kun disse genveje for at lette tilgangen til disse hjemmesider. At KIBO stiller et link til rådighed på hjemmesiden, betyder ikke, at KIBO har godkendt den aktuelle webside.

 

25. KIBOs hjemmeside og immaterielle rettigheder

1.     Indholdet af KIBOs hjemmeside er ejet af KIBO eller dets licensgivere. Oplysningerne er beskyttet af markedsføringsretlig og immaterialretlig lovgivning. Dette betyder, at varemærker, firmanavne, produktnavne, billeder, grafik, design, layout, etc., ikke må kopieres eller på anden måde anvendes uden skriftlig godkendelse fra KIBO. Udskrift eller anden kopiering af materialet er tilladt til personlig, privat og ikke-kommerciel brug. Det er forbudt at kopiere, gemme eller på anden måde reproducere, bearbejde, ændre, overføre, overdrage og eller på anden vis udnytte materialet eller dele heraf uden forudgående skriftlig tilladelse fra KIBO.

 

26. Kundekontoen

1.     Loginoplysninger (brugernavn og adgangskode) til kundekontoen på KIBOs hjemmeside skal forvaltes således, at de ikke kommer til uautoriserede personers kendskab.

2.     Ved at videregive loginoplysningerne til nogen anden bekræfter kunden derfor, at den person er berettiget til at afgive ordrer i kundens navn, og kunden hæfter herefter for betaling af disse ordrer over for KIBO.

3.     For en kundekonto som tilhører en juridisk person, anses alle personer, som har adgang til loginoplysninger for kontoen, for tegningsberettigede og derfor bemyndiget til at kunne afgive ordrer på vegne af den kunde, som kontoen tilhører. Hvis en kunde har mistanke om, at en uautoriseret person har adgang til loginoplysningerne, påhviler det kunden straks at underrette KIBO om dette og straks at ændre password til kontoen.

 

27. Personlige oplysninger

Når KIBO er dataansvarlig

1.     KIBO vil i forbindelse med kundernes placering af ordrer for produkter og tjenesteydelser, behandle personoplysninger om kundens kontaktpersoner ("virksomhedsrepræsentanter") udelukkende med det formål at kunne levere de bestilte varer og betjene jer som kunde. Dine personoplysninger behandles efter gældende lovgivning.

2.     Ved at oprette en konto hos KIBO, bekræfter kunden, at kunden har informeret berørte virksomhedsrepræsentanter om KIBOs behandling af deres personoplysninger, og at kunden har indhentet virksomhedsrepræsentanternes samtykke til behandlingen.

Når KIBO behandler personoplysninger på kundens vegne

I de tilfælde hvor KIBO behandler personoplysninger på vegne af kunden skal parterne indgå en særskilt databehandlingsaftale vedrørende den behandling af personoplysninger udført af KIBO på vegne af kunden.

 

28. Gældende lov og i tilfælde af tvister/uoverensstemmelser

1.     Dansk lovgivning finder anvendelse på disse Almindelige betingelser og Vilkår. Tvister, der opstår på grundlag af disse Almindelige betingelser og Vilkår skal endeligt afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Voldgiften skal foregå i København.

2.     Medmindre Det Danske Voldgiftsinstitut under hensyntagen til sagen, det omtvistede beløb og andre omstændigheder, fastslår, at det er nødvendigt med en mere omfangsrig gennemgang af sagen, gælder reglerne om forenklet og fremskyndet voldgift for tvister, der måtte opstå på grundlag af disse Almindelige Betingelser og Vilkår.

3.     I tilfældet hvor sagen vurderes mere omfangsrig end et forenklet forløb kan bære, skal Det Danske Voldgiftsinstitut ligeledes beslutte, om voldgiftsretten skal bestå af en eller tre voldgiftsmænd.

4.     KIBO vil derudover altid være berettiget til at forfølge krav om betalingsmisligholdelse, herunder manglende betaling, ved de almindelige domstole med Københavns Byret som første instans.

29. Force Majeure

1.     KIBO er berettiget til uden ansvar for skader at begrænse, annullere eller udsætte leveringer for så vidt angår, at udførelsen er umulig eller forhindret eller vil bevirke til en stigning i pris forårsaget af omstændigheder udenfor KIBOs kontrol, såsom krigslignende begivenheder, oprør og uroligheder, forstyrrelser i almene forhold, eksport- og importrestriktioner, lovændringer eller ændringer i fortolkning af loven, handlinger foretaget af offentlige myndigheder, strejker, lockouts, blokader eller andre arbejdshindringer, brand, eksplosioner eller anden ulykke eller for fejl eller forsinkelser i ydelser foretaget af underleverandør på grund af de ovennævnte omstændigheder.

 

30. Andet

1.     KIBO forbeholder sig retten til at ændre alle informationer og oplysninger, herunder men ikke begrænset til priser, tekniske specifikationer og produkttilbud uden forudgående varsel.

2.     Informationer og priser er forsynet med forbehold for såvel skrevne som elektroniske tryk- og tastefejl, unøjagtigheder i de angivne specifikationer, leverandørernes prisforhøjelser og det endelige salg.

3.     Oplysningerne på KIBO hjemmeside udgør ikke en garanti om anvendelighed, egnethed eller andet, medmindre dette udtrykkeligt er angivet skriftligt til kunden. Aktuelle tilbud er gældende så længe lager haves, medmindre andet er angivet.

4.     En kunde er ikke berettiget til at overdrage aftalen eller rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen uden KIBOs skriftlige samtykke.

5.     KIBO forbeholder sig retten til, når som helst, at ændre disse Almindelige betingelser og Vilkår.

 

Forudsætninger vedr. installationsarbejde, montering og idriftsættelse v. professionel installation af videoovervågningsløsning

  1. Prisen indeholder udførelse inden for KIBOs normale arbejdstid, og udføres i en og samme arbejdsgang.
  2. Det forudsættes at arbejdet kan udføres frit og uhindret, og med uhindret adgang til alle nødvendige rum.
  3. Evt. forbrug af materialer ud over det anførte i den tilbudte pakke, faktureres separat i regning.
  4. Prisen indeholder installation af de tilbudte komponenter og kabelføring med standard stiger inden for alm. installationshøjde, og fremføres i eksisterende kabelføring.
  5. Evt. brug af stillads, lift samt evt. gravearbejde er uden for dette tilbud, og faktureres separat.
  6. Evt. brandtætninger i etageadskillelser og vægge samt fugearbejde er ikke inkluderet i prisen.
  7. Evt. snedker- og malerarbejder samt eventuelle efterreparationer er ikke inkluderet i prisen.
  8. Ved leje af produkter: KIBO tilbyder en finansieret løsning, der dog forudsætter en positiv kreditvurdering af Leasingselskabet Grenke. Herved opnås en fast månedlig lejepris og efter endt lejeperiode afleveres udstyret retur til Grenke.

Forudsætninger vedr. internetforbindelse ifbm. køb af videoovervågningsløsning

  1. Installationen forudsætter brug af kundens egen internetforbindelse for overførsel af optagelser til Skyen.
  2. Båndbreddekrav er min. 1 Mbit/s pr. kamera i upload hastighed (2 Mbit/s eller højere er anbefalet).