Terms and conditions

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gældende for KIBO Sikring A/S

1) Anvendelse og gyldighed 

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem kunden og leverandøren - herefter kaldet KIBO - i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale herom.

Kundens angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre KIBO skriftligt har accepteret disse.

Pkt. 7 vedrører alene mekanisk sikring som f.eks. hegn, porte, pullerter, bom-anlæg etc.

Pkt. 8 vedrører alene køb og installation af elektroniske sikringsløsninger/komponenter som f.eks. AIA, ADK og/eller ITV-anlæg.

Pkt. 9 vedrører alene serviceaftaler indgået særskilt mellem kunden og KIBO.
Pkt. 12 vedrører alene arbejder og leverancer i bygge og anlægsvirksomhed. (AB 92)

2) Ansvarsbegrænsning

KIBO er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler, dog med de begrænsninger, der følger af nærværende betingelser:

KIBO er kun ansvarlig for de skader, der direkte kan henføres til KIBOs ydelser efter disse betingelser. Der hæftes således ikke for driftstab, indirekte tab, avance tab, tab af elektroniske data el.lign., heller ikke for skader opstået i forbindelse med enhver form for terrorisme og ej heller for skader, som kunden kan sikre sig dækning for ved tegning af forsikring i et i Danmark opererende forsikringsselskab.

Ved vareleverancer er KIBOs ansvar begrænset til reparation eller om-levering af det leverede. KIBO er således ikke ansvarlig for udgifter til de- og genmontering af det leverede eller af købers øvrige materialer og materiel, samt af- eller geninstallation eller andre omkostninger forbundet med om-levering. KIBOS udførelse af de- og genmontering eller af- eller geninstallation udføres således altid på regning.

Under alle omstændigheder er KIBOs ansvar beløbsmæssigt begrænset til fakturasummen for det pågældende projekt, dog under alle omstændigheder med et beløb højest kr. 250.000.

3) Produktansvar

For produktansvar er KIBO ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. KIBO fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på KIBOs produktansvarsforsikring. Under alle omstændigheder er KIBO uden ansvar for ethvert formuetab, herunder driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.

Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold, at meddele KIBO, såfremt kunden bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det købte eller at tredjemand påstår, at der er indtrådt en sådan skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. I den udstrækning KIBO måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde KIBO skadesløs i samme omfang, som KIBOs ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt.

4) Force majeure

Force majeure foreligger, såfremt en part eller dennes underleverandør forhindres i at opfylde denne aftale eller hertil knyttede aftaler som følge af krig, borgerkrig, offentlige restriktioner, import- eller eksportforhold, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale.

I tilfælde af force majeure, herunder strejke, lockout, herunder af KIBOs egne medarbejdere eller underleverandører m.v. hæfter KIBO ikke for sine ydelser.

Omstændigheder, der forhindrer rettidig eller mangelfri montage, og som ikke skyldes KIBOs forsømmelse eller undladelse herunder materialers undergang, leverandørers, transportørers eller anden tredjemands svigt o.l., fritager KIBO fra ansvar for opgavens opfyldelse.

Opsætningsdatoer er med forbehold og kan til enhver tid ændres som følge af force majeure, vejrforhold samt sygdom. KIBO kan ikke gøres økonomisk ansvarlig (direkte eller indirekte) for evt. følger i forbindelse med ændring af opstartsdatoen.

5) Betalingsbetingelser

Tilbud (og ordrebekræftelse) er givet under forudsætning af efterfølgende tilfredsstillende kreditvurdering. Tilbud er gældende for accept i 30 dage regnet fra tilbudsdato.

Ved kundens modtagelse af ordrebekræftelse er der indgået endelig aftale mellem parterne.

Priser anført i tilbud er inkl. montage og levering men ekskl. evt. retablering af belægninger og lign. Prisen forudsætter almindelige jordbundsforhold f.eks. jord, sand og ler, således at der ikke kræves ekstra fundering eller lign. Ved vareleverance er prisen anført ab fabrik og eksklusive moms, levering og evt. afgifter.

KIBOs betalingsbetingelser er netto 20 dage fra fakturadato. Efter forfaldsdato beregnes 2% rente per påbegyndt måned. Ved forsinket betaling er KIBO berettiget til at beregne sig et rykkergebyr på kr. 100 for hver rykkerskrivelse til kunden.

Ved ordre over kr. 20.000 faktureres 35 % af ordresummen ved ordreafgivelse. Det resterende beløb aconto faktureres i takt med arbejdets færdiggørelse. KIBO er berettiget til at acontofakturere eller forud fakturere, såfremt KIBO måtte ønske dette.


KIBO er berettiget til løbende at foretage kreditvurdering af kunder. Vurderer KIBO kreditvurderingen som utilfredsstillende, er KIBO berettiget til at holde en levering tilbage helt eller delvist indtil tilfredsstillende sikkerhed er stillet fra kunden. Såfremt der ikke stilles sikkerhed senest 10 dage efter anmodning, er KIBO berettiget til at hæve aftalen og fremsætte krav om erstatning for dokumenteret tab.

Kunden kan ikke foretage modregning, ligesom der ikke kan ske tilbageholdsret eller nægtes betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den eller de leverede varer/ydelser. Ejendomsretten for leverede varer, overgår først til kunden ved betaling af hele kontraktsummen.

Særligt for så vidt angår serviceaftaler jf. pkt. 8, aftales det:

 • At prisen reguleres i overensstemmelse med udviklingen i Lønindekset for Bygge og anlæg, dog minimum 3% og faktureres ved begyndelsen af en ny periode en gang per år. Aftalen faktureres uden yderligere information herom. Udgår indekset er KIBO berettiget til at anvende et lignende indeks. Prisen kan på trods af reguleringen ikke blive mindre end den oprindelig aftalte pris.
 • At der ved aftaleindgåelse betales et år forud.

6) Betingelser for ændringer, løbende kontrakter og reklamation Ændringer
Ændringer og/eller annullering af ordre skal modtages skriftligt.

Ved ændring og/eller annullering efter modtagelse af ordrebekræftelse gælder følgende betingelser:

 • Forbrugte timer i administration, produktion og montage faktureres 100 %
 • Indkøbte materialer faktureres 50 % af KIBOs salgspris. Såfremt KIBO har mulighed  for at benytte de indkøbte materialer ved anden opgave inden for 3 måneder, krediteres kunden det indbetalte beløb.

Løbende kontrakts forhold

Serviceaftaler jf. pkt. 8, er bindende de første 12 måneder og fornys herefter automatisk uden varsel med 1 år ad gangen.

Aftalen kan skriftligt opsiges af en af parterne til udgangen af en kontrakts periode. Der skal mindst gives 1 måneds varsel.

Reklamationer

Kunden har en reklamationsret på 1 år fra varen er leveret. Ved mangler – uanset karakter og antal – er kunden berettiget til for egen regning og risiko at indlevere varen til reparation eller anmode om reparation eller servicering af produktet. Konstateres der ingen fejl og/eller mangler som KIBO har ansvaret for, kan kunden faktureres for anvendt tid/materialer.

Kunden kan ikke som følge af mangler hæve købet.

Ved reklamation skal KIBO senest 5 arbejdsdage efter anmeldelse påbegynde fejl retning, medmindre der er tegnet en serviceaftale jf. pkt. 8, der angiver andet.

Reklamation skal ske straks ved modtagelse, hvor kunden skal gennemgå det leverede
i overensstemmelse med god forretningsbrug og skriftlig reklamere over fejl og mangler. For øvrige fejl og mangler skal der reklameres senest 8 dage efter at manglen er konstateret. Undladelse heraf medfører, at reklamationsretten fortabes og ikke efterfølgende kan gøres gældende.

7) Mekanisk sikring

KIBO leverer teknisk tegning med kabelkrav for lokal installation af entreprisen. Tilbud er ikke indeholdt 230V tilslutning og er heller ikke indeholdt føringsveje. Med hensyn til kabel og forsyningslinjer henvises til pkt. 11 ”kabel og forsyningslinjer”.

Montage

Kunden skal sørge for at hegnslinje er ryddet og planeret, uden gener i jord af nogen art samt kørefast underlag for kørsel med vort normale montage materiel, inkl. men ikke begrænset til Bob Cats og lastbiler, langs hegnslinjen. Det forudsættes, at udførelsen af entreprisen kan foregå i en kontinuerlig proces uden delstop af årsager som er KIBO uvedkommende. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan der faktureres særskilt herfor.

Kundens forpligtelser

Følgende forudsættes foretaget af kunden og er ikke med i KIBOs entreprise med mindre det er fraveget udtrykkelig ved skriftlig aftale herom:

 • Demontage af materiale som eksempelvis fletvæv, stolper, låger, porte m.m. herunder optagning af belægnings sten.
 • Nødvendig rydning af bevoksning og lignende.
 • Tomrør ved bom/portåbning forudsættes nedlagt.
 • Signalkabler og forsyningsspænding (hovedstrøm) forudsættes fremført og tilsluttet til styreskab.
 • Nedgravning af vejsløjfe.
 • Bortskaffelse af overskudsjord, betonaffald samt øvrigt hegnsaffald.
 • Kunden indhenter oplysninger i LER-registret og kunden betaler herfor.

8) Elektronisk overvågning

KIBO er ISO 9001 certificeret AIA, ADK og ITV-leverandør, hvilket sikrer Dem
en pålidelig rådgivning i forbindelse med indkøb, installation og drift af disse systemer.

KIBO forpligter sig således til:

 • At opretholde en kvalitetshåndbog, der lever op til ISO 9001:2000, herunder udarbejde ledelsens evaluering med tilhørende registreringer.
 • At anvende samtlige "TV'er" (Tvungne Værktøjer), der først og fremmest skal tjene som dokumentation af leverancen overfor kunden. Det kan - afhængig af fagområdet - fx være "Beskrivelse af vagtopgaven", Teknisk Specifikation og "Installationserklæring" samt bilag ved alle leverancer – herunder at rådgive kunden, udarbejde kundens sikringspolitik og informere kunden om de love og regler, der gælder for området.
 • At kunne fremvise kopi af installationserklæringer, ledelsens evaluering, den seneste årlige redegørelse og status på den igangværende handlingsplan ved såvel interne som eksterne audit.
 • At sikre uddannelse af medarbejderne i overensstemmelse med "Kravspecifikationen" for området.

Montage

Det forudsættes at entreprisen skal kunne udføres i en kontinuerlig proces inden for normal arbejdstid. Det forudsættes, at der medvirker en IT-tekniker ved indkøring på netværket. Hvis KIBO kører forgæves til en opgave, såfremt forholdene ikke fremstår som aftalt, forbeholder KIBO sig ret til at fakturere kunden forbrugt tid samt kørsel. Kunden indestår for at have taget en komplet, virksom backup inden KIBO gives adgang til systemet.

Kabel og forsyningslinjer

KIBO leverer kabelplan for installation til entreprisen. Tilbud er ikke indeholdt 230V tilslutning og er ikke indeholdt føringsveje. I de tilfælde hvor KIBO beskadiger eksisterende kabler/forsyningslinjer er kunden forpligtet til at holde KIBO skadesløs, inkl. men ikke begrænset til krav fra tredjemand, bortset fra tilfælde, hvor der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra KIBOs side eller KIBO er blevet præsenteret for en aktuel teknisk tegning med påvisning af kabel/forsyningslinjen.

9) Serviceaftaler
Serviceaftaler og rettigheder
Ved serviceaftaler forstås aftaler, hvor KIBO påtager sig at servicere de i servicekontrakten nævnte produkter. Det være sig mekaniske produkter som eksempelvis skydeporte, skydebomme, automatiske bomme etc. eller elektroniske produkter så som automatisk indbrudsalarm, adgangskontrol, tv-overvågning etc. Disse komponenter betegnes herefter som ”Anlæg”.

Kunden forpligter sig til ikke at lade andre end KIBO eller andre henvist af KIBO til at udføre service, reparationer eller ændringer o. lign af anlægget.

Flytning eller ændring af anlægget, herunder udvidelse og indskrænkning, ombygning m.v. må alene udføres af KIBO eller efter aftale med KIBO og for kundens regning.

Udførsel af Service

Service udføres det antal gange aftalen lyder på og er inkl. arbejdstid og kørsel. Tidspunkt for servicebesøg fastsættes af KIBO. Ved tilkaldeaftaler påbegyndes reparationer af KIBO indenfor det i aftalen nævnte antal timer og inden for KIBOs almindelige åbningstid: mandag-torsdag kl. 07.00-15.00 og fredag fra kl. 07.00-13.00.

Der betales opstartspris ved tilkald. Der faktureres altid minimum for 1 times kørsel og for 1 times reparation i forbindelse med et tilkald.

Serviceaftalen omfatter teknisk service på det monterede anlæg, herunder vedligeholdende eftersyn og justering/test af anlægget som følge af almindeligt
brug. Servicen udføres ved teknikerbesøg på stedet, eller hvis muligt ved opkobling
til kundens udstyr via telefon-/internettet. Evt. forbrugte reservedele og komponenter vil blive faktureret kunden iht. KIBOs gældende time- og reservedelspriser. Ved afslutning af hvert udført servicebesøg i henhold til serviceaftalen udfyldes en servicejournal af den pågældende tekniker.

Serviceaftalen dækker ikke eventuelt leveret PC udstyr og brugerprogrammering.

Reparationer som følge af overlast f.eks. hærværk, påkørsel, indbrud, brand, torden, lynnedslag, fejlspænding på forsyningsnet og lignende udføres for kundens regning. Ligeledes er det kundens ansvar at sikre fri bevægelighed af produktet, således fri vandring ikke forhindres.

Bestilte tilkaldebesøg, som ikke er begrundet i tekniske mangler ved det leverede, eller omfatter reparation uden for serviceaftalen, eller hvor teknikeren ikke kan udføre det bestilte arbejde på grund af forhold som KIBO er uden ansvar for, udføres efter regning.

KIBO er berettiget til at instruere kunden i simple vedligeholdelsesarbejder som eksempelvis re-setting af systemet.

Manglende efterlevelse af dette berettiger KIBO til at fakturere for anvendt tid.

10) Mobilassistance aftaler

Ved mobilassistance aftaler forstås aftaler, hvor KIBO garanterer at sætte en Mobile Gate container op hos kunden inden for en nærmere aftalt responstid. Det er kundens ansvar, at der fysisk er plads til containeren og at der er el tilslutning i umiddelbar nærhed af, hvor containeres skal placeres. Med hensyn til KIBOs ansvar for den enkelte mobilassistance aftale henvises til pkt. 2, pkt. 3 og pkt. 4 ovenfor.

11) Kabel og forsyningslinjer

Afsætning og anvisning af hegnslinjer, kabler og forsyningslinjer så som vand, el, gas, telefon, fiber, kloak - m.m. er udenfor KIBOs entreprise. Det være sig interne, eksterne såvel som offentlige kabler/forsyningslinjer. Det påhviler således kunden inden påbegyndelse af jordarbejdet at opfylde følgende:

 • Indhente gravetilladelse og gyldigt/aktuelt kortmateriale samt verificere ledningers beliggenhed og videregive disse informationer til KIBO på skrift.
 • Kunden indhenter oplysninger i LER-registret og kunden betaler herfor. - Eventuel ledningsafsætning foregår for kundens regning.

Såfremt ovennævnte forhold ikke foreligger, er KIBO berettiget til at udskyde arbejdet. KIBO kan tillige kræve sikkerhed stillet fra kunden i form af anfordringsgaranti.

I de tilfælde hvor KIBO beskadiger kabler/forsyningslinjer er kunden forpligtet til at
holde KIBO skadesløs, inkl. men ikke begrænset til krav fra tredjemand. Undtaget herfra er forhold, som karakteriseres uagtsomme fra KIBOs side.

12) Arbejder og leverancer i bygge og anlægsvirksomhed (AB 92)
Regulering
I det omfang der er tale om entrepriseforhold, og hvor KIBO har henvist til AB 92,
skal henvisningen forstås således, at AB 92 finder anvendelse med de modifikationer, der følger af nærværende bestemmelse og salgs- og leveringsbetingelserne i øvrigt. I det omfang der er uoverensstemmelser mellem nærværende betingelser og AB 92 /Dansk Byggeris standardforbehold af maj 2008, har nærværende betingelser forrang.

Hvor der henvises til AB 92, finder AB 92, dog ekskl. § 6, § 32, § 34, Kapitel H, §
47 sted. Standardforbehold af maj 2008 fra Dansk Byggeri finder tillige anvendelse.

Når montage/installation har fundet sted finder pkt. 10, AB 92 og Dansk Byggeris standardforbehold af maj 2008 ikke længere anvendelse, og det materiel, der er leveret, reguleres efter de øvrige salgs- og leveringsbestemmelser.

13) Lovvalg og værneting

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved Retten i Herning under anvendelse af danske retsregler.

14) I Øvrigt

Såfremt der opstår behov for håndgravning, faktureres dette som en særskilt ydelse. Hvis KIBO kører forgæves til en opgave, såfremt forholdene ikke fremstår som aftalt, forbeholder KIBO sig ret til at fakturere kunden for brugt tid samt kørsel.

Opdateret pr. 2019-07-02